@netmediatama yang lagi main main ke EBS FM

02 March 2017

ebsfmsurabaya Tadi pagi kita kedatangan temen temen dari @netmediatama yang lagi main main ke EBS. Makasih ya guys! Next kita gantian ya main main ke Jakarta